Reklamaciju na robu kupljenu preko Apothecary internet sajta, kupac može da izjavi isključivo preko e-mail adrese office@apothecary.rs ili pozivom na broj +381 69 5555579 radnim danom u periodu od 9h do 17h i uz dostavu računa ili drugog dokaza o ostvarenoj kupovini.

 

Apothecary će biti u obavezi da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije od strane kupca.

 

Apothecary je takođe u obavezi da kupcu izda pisanu potvrdu ili da potvrdi preko e-mail poruke prijem reklamacije, odnosno da kupca informiše o broju pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Evidencija o primeljnim reklamacija vodi se u obliku knjige i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

 

Apothecary je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem kupcu pošalje odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Apothecary na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

 

Apothecary je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

 

Ukoliko Apothecary iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost Kupca da dostavi Apothecaryu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Apothecary je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Kupac koji je obavestio Apothecary o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od Apothecary da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Ukoliko postoji nesaobraznost robe, kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku Apothecary putem kurirske službe sa kojom Apothecary ima zaključen ugovor, a to je PostExpress.

 

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl.

 

Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, ukoliko je proizvod otvoren i korišćen, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe

 

Ispravna roba može biti predmet povraćaja samo pod uslovom da postoje odgovarajući dokazi da je roba bila čuvana, kao i da je njome rukovođeno u skladu sa propisanim uslovima čuvanja, odnosno rukovanja.

 

Ovlašćena osoba u Apothecaryu za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta Apothecary, u reklamacioni list koji daje/dostavlja Kupcu unosi sledeće podatke: Ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

 

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija. Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane Apothecarya koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka. Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 

O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava Kupca pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem. Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret Apothecary.

 

Kupac takođe ostvaruje pravo i da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija „Izjavom o odustajanju od ugovora“ u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik. Obrazac za odustanak moguće je preuzeti u nastavku.

 

Odustajanjem od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje proizvoda koji se vraćaju usled odustajanja od ugovora.

 

Proizvodi koje kupac vraća moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, a kupac uz obrazac „Izjavu o odustajanju od ugovora“ mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.

 

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na e-mail adresu Apothecarya od strane kupca.

 

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Apothecary je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od Kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.

 

Apothecary može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Apothecary u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 

Kupac je dužan da vrati robu Apothecary ili licu ovlašćenom od strane Apothecarya bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Troškove vraćanja proizvoda snosi isključivo kupac.

 

Obrazac možete preuzeti sa linka u nastavku Izjava o odustajanju od Ugovora.

Proizvod dodat za upoređivanje